13th IDTA Cup Asia Open Dance Championships 2019

30 June 2019Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
20. U8 Solo Cha Cha Champion Group - Semi Recalled 8 Couples to 30A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
143 Allison Wong Man Wah 0 0 0 0 1 0 1 2
153 Chiu Chi Wing 0 1 1 0 1 0 1 4
155 Chelsie Fong Wing Tung 0 1 1 1 1 1 1 6
160 Crystal Ng 0 0 0 0 1 0 0 1
174 賀喜悠 0 0 0 1 0 1 0 2
175 許慧雅 0 0 0 1 0 1 0 2
194 陳藝丹 0 0 1 1 0 0 0 2
196 陳天渝 1 0 0 0 0 1 0 2
197 鄭嘉琪 0 0 0 0 0 1 0 1
198 蔡欣穎 1 0 1 0 1 0 0 3
199 鍾佩楹 0 1 0 1 1 0 1 4
200 郭穎翹 1 1 1 1 0 1 1 6
202 林洛賢 0 1 0 0 0 0 1 2
204 李玥彤 0 1 0 1 0 0 1 3
205 嚴曉兒 0 0 0 1 0 0 1 2
206 叶文熙 0 0 0 0 0 0 1 1
207 袁詠琳 0 0 0 0 1 0 0 1
259 陈祖元 1 0 1 1 1 0 0 4
278 Chan Chin Long Michelle 1 0 0 0 0 1 0 2
287 涂芯 0 0 0 0 0 0 0 0
288 蔣彥寬 1 1 0 1 0 1 0 4
289 王澄恩 0 1 0 1 0 1 0 3
290 梁卓喬 0 1 0 0 0 1 0 2
305 侯凌凌 1 1 1 0 1 1 1 6
312 何恩諾 1 1 1 1 0 0 0 4
313 郭靜雯 0 0 0 0 1 0 0 1
314 蘇琛沅 1 1 1 1 1 1 1 7
315 馬可萱 1 0 1 1 1 1 1 6
338 劉馨媛 1 0 0 0 0 0 0 1
340 王嘉晞 1 0 1 1 0 0 0 3
346 Cha Nien Xin 1 1 1 0 1 1 1 6
347 Tan Trixie 1 1 1 0 1 0 0 4
348 Lim Yee Xian 1 0 1 1 1 1 1 6
349 Law Zhen Hui 0 0 1 0 0 0 1 2
350 Jessica Chua 1 1 1 0 1 1 1 6
435 Huew Sum Yiu 0 1 0 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. Mr. Howard Loke - Malaysia B. Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand C. 李偉倫 D. 廖雅萍 - Grade ABv
E. 梁愛玲 - Grade C F. 丁曄 G. 張浩龍